Wednesday, 15 May 2013

ما ۵۰ برابر دیگران طرفدار داریم و بزرگترین مرکز آموزشی‌ پزشکی‌ استئوپتی در دنیا هستیم.

دانشگاه ملی‌ علوم پزشکی‌ من و آکادمی ملی‌ استئوپتی الان بالای ۵۰،۰۰۰ طرفدار در فیسبوک دارند. از مرز ۵۰،۰۰۰ گذشتیم! اکثر دانشگاها و کالج‌های استئوپتی زیر ۱۰۰۰ طرفدار دارند. ما ۵۰ برابر دیگران طرفدار داریم و بزرگترین مرکز آموزشی‌ پزشکی‌ استئوپتی در دنیا هستیم.

No comments:

Post a Comment