Thursday, 13 June 2013

رشتهٔ دکترای پزشکی‌ استئوپتی دانشگاه ملی‌ علوم پزشکی‌

رشتهٔ دکترای پزشکی‌ استئوپتی دانشگاه ملی‌ علوم پزشکی‌ ما در اسپانیا که به ۱۰ زبان از جمله فارسی این رشته را درس میدهد، تائید شدهٔ سازمان بهداشت جهانی‌ است.
دکتر شاهین پورگل
بنیانگذار و مدیر کًل


No comments:

Post a Comment