Thursday, 20 June 2013

یش تر از آنکه یک پزشک باشیم ....یک انسانیم !

یش تر از آنکه یک پزشک باشیم ....یک انسانیم !

اصالت انسان به اندیشه اوست ....و اندیشه او سازنده رفتار اوست

ما میرویم...

هستی می ماند و زندگی با خاطره هایش

خاطراتی از اندیشه ها و رفتار های ما

و چه نیک :

اگر مهربان باشیم و صمیمی و پویا

وسیع باشیم و آگاه و سربزیر

بخوانیم و تکرار کنیم ....بسازیم و امیدوار باشیم

و با ایمان خود یادگار جاودانی بر این بی بقای خاک نشانیم

تا خاطره ای باشد ......شایسته یک انسان !

No comments:

Post a Comment