Monday, 3 March 2014

نصف استئوپتها در شهر هالیفکس در کانادا دانشجویان من هستند

نصف استئوپتها در شهر هالیفکس در کانادا دانشجویان من هستند. بیماران در این شهر بیشتر از شش ماه در نوبت می‌مانند تا یک وقت ملاقات از یک استئوپت بگیرند چون این رشته بسیار طرفدار دارد

No comments:

Post a Comment