Monday, 7 July 2014

متشکر پدر


خدابیامرز پدرم بود که از من تقاضا کرد که استئوپتی درس بدم. الان که معلم استئوپتی هستم عاشق درس دادن شدم
هر روز که درس میدم با پدرم در قلبم صحبت می‌کنم. هنوز او در کنارم است. امروز اولین روز کلاس عملی‌ استئوپتی دانشگاه ملی‌ علوم پزشکی‌ ما بود در تورنتو. یکی‌ از شاگردانم یک خانم دکتر بود که از رشت آمده بود و ایشان شاگرد پدرم هم بود که گفت پدرم همیشه در حال درس دادن صحبت من را میکرد.این مرا بسیار خوشحال کرد

هفته ایی نیست که من از رشتیهای نقاط مختلف جهان ایمیل دریافت نکنم با خاطرهای که آنها از پدر داشتند. ایشان در بیشتر از ۴۰ سال درس هزاران شاگرد را درس دادند که هنوز او را به عنوان یکی‌ از بهترین معلم‌های خود مینامند

تشکر پدر عزیزم. دو سال از فوتت گذشت اما هر روز با منی


No comments:

Post a Comment