Friday, 3 October 2014

ساختمان بدن حرکات و کارکرد بدن را کنترل می‌کند

ساختمان بدن حرکات و کارکرد بدن را کنترل می‌کند. با عوض کردن بنیاد بدن کارکرد بدن عوض میشود. برای من این یکی‌ از مهمترین فلسفه‌های استئوپتی می‌باشد. ناراحتی‌ در ساختمان بدن (در ماهیچه، مفصل، و غیره) باعث ناراحتی‌ در کارکرد بدن (درد، گرفتگی، کاهش در دامنه حرکت) میشود. درست کردن ساختمان بدن از طریق تکنیک‌های عملی‌ استئوپتی باعث بهتر کارکردن بدن میشود.
دکتر شاهین پورگل
پروفسور
آکدمی ملی‌ استئوپتی - کانادا
دانشگاه ملی‌ علوم پزشکی‌ - اسپانیا
No comments:

Post a Comment