Thursday, 20 November 2014

تمبر پست استئوپتی در آمریکا و کانادا

از پیدایش استئوپتی در ۱۳۷ سال پیش تا به حال فقط ۲ بار تمبر پست در مورد استئوپتی چاپ شد. یک بار در سال ۱۹۷۰ در آمریکا و بار دیگر در ۱۱ نوامبر ۲۰۱۴ در کانادا به مناسبت روز جهانی‌ استئوپتی. آرم این روز را من ۲ سال پیش طراحی کردم. در سال ۲۰۱۲ اولین بار روز جهانی‌ استئوپتی را من به ثبت رساندم و حرفه استئوپتی بعد از این همه سال صاحب یک روز خود شد!
دکتر شاهین پورگل
پروفسور
آکدمی ملی‌ استئوپتی (کانادا)
دانشگاه ملی‌ علوم پزشکی‌ (اسپانیا)


No comments:

Post a Comment