Wednesday, 14 October 2015

استئوپتی در درمان دردهای مزمن معجزه می‌کند


نامهٔ بسیار شاد کننده از یکی‌ از دانشجویان ایرانی‌ من در کانادا که در حال تدریس رشته استئوپاتی میباشند
دکتر شاهین پورگل
رئیس دانشگاه ملی‌ علوم پزشکی‌ اسپانیا
رئیس آکادمی ملی‌ استئوپتی کانادا


دکتر پورگل عزیز کار من ماساژ است و حدود یکسال و نیم است به این کار مشغولم. خیلی مشتری دارم و همه از کار من خوششان می آید. اما بعد از شروع رشته استئوپاتی در دانشگاه شما و آموختن از جنابعالی اتفاقات جالبی برایم رخ می دهد. دیروز یکی از مشتریانم از من میپرسید که آقا شما دکترید؟!! گفتم چطور؟!! گفت هر چا را که کار می کنید دقیقا درد من را پیدا می کنید و انگار من را یک کایروپرکتور دارد ماساژ می دهد. خیلی خوشحال شدم و شروع کردم برایش از استئوپاتی گفتم و خیلی خوشش آمد. میگفت هروقت کلینیک خودت را زدی من اولین مریضت خواهم بود

روبروی محل کار من بانک تجارت ایمپریال کانادا است و اکثر کارمندان بانک ایرانی هستند. بیشترشان مشکل گردن درد و شانه درد دارند
هفته پیش یکی از آنها به نام خانم پریسا که چند وقتی است پیش فیزیوتراپ و کایروپرکتور می رود و بسیار درد گردن و شانه آزارش می داد را برای تمرین به خانه دعوت کردم و بر روی گردن و شانه اش کار کردم. نتیجه اش باور کردنی نبود! امروز آمده بود و می گفت انقدر برایت دعا کرده ام که نگو. معجزه کردی.! تبلیغ کار من را همه جا کرده و دیگر کارمندان بانک را هم می خواهد که من روی سر و گردنشان کار کنم


دوست داشتم خوشحالیم را با شما قسمت کنم 

Ahmadreza Hanaei
https://www.facebook.com/hanai.ahmadreza 


   

No comments:

Post a Comment