Saturday, 23 January 2016

کلاسهای عملی‌ دانشگاه ملی‌ علوم پزشکی‌ اسپانیا

کلاسهای عملی‌ دانشگاه ملی‌ علوم پزشکی‌ اسپانیا (دانشگاه نامز) در دانشگاه بهزیستی تهران در ایران برای دانشجویان رشته دکترای حرفه‌‌ای فیزیوتراپی ما در ایران، زیر نظر استاد دکتر جمالی , دکترای فیزیوترپی از آمریکا


1 comment: