Saturday, 20 February 2016

برای اولین بار در کانادا: درمان آستئوپتی زیر پوشش بیمه ارتش کانادا رفتما همیشه برای پیشرفت رشته آستئوپتی زحمت میکشیم. خوشحالم به اطلاع برسانم که بیمه خدمات درمانی بازنشستگان ارتش کانادا خدمات درمانی رشته استئوپتی را پرداخت می‌کند به دانشجویان ما برای اولین بار در کانادا

استئوپاتی در درمان دردهای مزمن اعجاز می‌کند و الان این عزیزان باز نشسته خواهند توانست بدون پرداخت هزینه از درمان استئوپتی استفاده نمایند

دکتر شاهین پورگل
رئیس آکادمی ملی‌ آستئوپاتی - کانادا
رئیس دانشگاه ملی‌ علوم پزشکی‌ - اسپانیا

No comments:

Post a Comment